วิสัยทัศน์

"เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน"

พันธกิจ

 

1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมสานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดปรสิทธิภาพสูงสุด
2.บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
3.รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
4.ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม
5.พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
6.ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร

1.ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภาระกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
2.การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
3.การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจ
4.การสร้างความเข้มแข็งในการบริการ

 

นโยบายและแนวทางในการบริหารสถานีตำรวจ

ตำรวจมีภาวะผู้นำและประสบการณ์แตกต่างกัน
พวกเราจะบูรณาการร่วมกันทำงานอย่างตำรวจมืออาชีพ
เพื่อความผาสุกของประชาชน อีกทั้งจะมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับคำขวัญที่ว่า
“ตำรวจบ้านสวน มวลชนดี วจีงาม มุ่งปราบปรามยาเสพติด
"